Reklamačné podmienky

 

1. Úvod

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti VARIO TRADE s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,zákon č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,zákon č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.

„Kupujúci“ je:

    1./  i  spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a 
          ii fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
    2./     Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky  pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim –           podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom

2. Záručná doba


Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. i., sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. ii, trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 


3. Záručný list

- Spolu s tovarom Vám bude doručený aj nevyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorá vám bude zaslaná na e-mail po doručení tovaru).

- Záručný list vám radi potvrdíme v našich predajniach, a to po predložení daňového dokladu alebo jeho kópie.

- Záručný list môžete samozrejme tiež poslať poštou - spolu s číslom svojej objednávky a kópiou faktúry - na adresu:

VARIO TRADE s.r.o.
Námestie Š.M.Daxnera 5070
979 01 Rimavská Sobota

- Potvrdený záručný list zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú).

- Záručné listy nepotvrdzujeme rovno, pretože tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme.

- Túto možnosť má vždy zákazník, ktorý si tovar zakúpil. Preto vám dávame priestor tovar najskôr starostlivo skontrolovať a vyskúšať. preprocess


4. Uplatnenie reklamácie

V prípade ,že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada,pre ktorú nemôže užívateľ používať zakúpený tovar a túto vadu nemožno odstrániť,má nárok na jeho bezplatnú opravu,v prípade neodstrániteľnej vady ma kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.


5. Všeobecné reklamačné podmienky

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:


-preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym  konaním užívateľa
-v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku  odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
-ak vada vznikla bežným opotrebením pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto  lehoty
-pri živelných katastrofách

Reklamácia je uznaná ak:

- sa vada vyskytla v záručnej dobe.
- kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho
- je výrobok vadný

Pri uplatňovaní reklamácie u autorizovaného servisu je potrebné splniť nasledovné body:

Pri reklamácií zákazníkom je potrebné predložiť: doklad o kúpe
-riadne vyplnený a potvrdený záručný list ak to vyžaduje povaha výrobku
-reklamovaný tovar kompletný (odporúčame vrátane obalov, aby nedošlo k poškodeniu Vami reklamovaného tovaru)
-presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
-meno,adresu zákazníka, príp. telefonický kontakt
Pri reklamácií zákazníkom resp.obchodnom partnerovi je potrebné predložiť:identifikačné údaje kupujúceho
-číslo dodacieho listu, príp. faktúry
-presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
-reklamovaný tovar kompletný (odporúčame vrátane obalov, aby nedošlo k poškodeniu Vami reklamovaného tovaru),čistý podľa hygienických predpisov a všeobecných hygienických zásad
-VARIO TRADE s.r.o. nezodpovedá za prípadné straty údajov počas servisného obdobia tovaru.

6. Povinnosti kupujúceho pri nákupe cez internet

Kupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru, tovar si rozbaliť, skontrolovať stav produktu a funkčnosť. V prípade ak zákazník zistí navonok poškodený obal, ma právo si tovar rozbaliť (za prítomnosti dovozcu) a v prípade poškodenia, neprevziať tovar.


Vady predajnej veci

Mechanické poškodenia:

Rozbalením výrobku v predajni je potrebné, aby si zákazník dôkladne skontrolovať možné mechanické poškodenia-škrabance, pretlačenia.. atď. Po zistení mechanického poškodenia je potrebné čo najskôr reklamáciu nahlásiť od uvedeného stavu. Reklamovaný tovar odporúčame priniesť v pôvodnom nepoškodenom obale, predávajúci môže poskytnúť zákazníkovi primeranú zľavu z ceny výrobku alebo po posúdení so servisným technikom zabezpečiť výmenu poškodenej časti výrobku príp. predávajúci poškodený tovar prevezme a vymení za nový kus v čo najkratšom možnom termíne.


Poruchy funkčnosti:

Pri poruchách funkčnosti je zákazník povinný výrobok ďalej nepoužívať a čo najskôr nahlásiť poruchu predávajúcemu alebo autorizovanému servisu. Servisný technik na základe obhliadky výrobku vystaví vyjadrenie k závade,na ktorom je opísaná vada výrobku-tzn. či je alebo nie je opraviteľná.

Ak ide o odstrániteľnú vadu,ktorú možno odstrániť,kupujúci má právo,aby bola bezplatne,včas a riadne odstránená .Ak vec nebola ešte použitá,môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,alebo ak sa vada týka len súčasti veci,výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
Ak ide o vadu ,ktorú nemožno odstrániť,a ktorá bráni tomu,aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí-odstúpenie od zmluvy(podľa §623 občianskeho zákonníka)Právo voľby ma kupujúci.
Ak sa na výrobku vyskytla tá istá vada po oprave,tzn.:aspoň dve predchádzajúce opravy tej istej vady
väčší počet vád súčasne (súčasne najmenej tri odstrániteľné vady,pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní) má zákazník počas záručnej doby právo na výmenu alebo vrátenie peňazí.


7. Reklamačné podmienky pri PC

Pri kúpe počítača VARIO TRADE s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar a hardware zakúpený a prevzatý kupujúcim (podľa § 620 Obč. zák.) a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru.

Nezodpovedáme za:

-vady spôsobené nainštalovaným licenčne nelegálneho softwaru,v tomto príp. oprava nemôže byť uznaná ako záručná
-prípadnú stratu dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy-vrátenie tovaru


do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby bez udania dôvodu(v zmysle ustanovenia §12 zákona 108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa)

dodaný tovar pri dodaní mal poškodený obal
neúplnosti dodaného tovaru

V prípade odstúpenia od Zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.


Od kúpnej zmluvy nemožno odstúpiť v prípade ak sa jedná o:

-predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
-predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
-predaj spotrebného materiálu, ktorý je balený v ochrannej fólii ako napr. všetky typy primárnych baterií a akumulátorov
-predaj počítačových programov a hier, ktoré spotrebiteľ rozbalil

Poučenie: podľa zákona máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak boli splnené informačné povinnosti podľa §3 zák.č. 102/2014 Z.z., a to písomne na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie zmluvy alebo cez reklamačný formulár na stránke www.varioshop.sk , kde je potrebné vyplniť požadované údaje. Tovar ste povinný doručiť s príslušenstvom, návodom, dokladom o zakúpení, formou poštovej zásielky alebo osobne na ktorúkoľvek z našich pobočiek.  Nie je možné vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený na zákazku osobitne podľa požiadaviek spotrebiteľa. V prípade vrátenia tovaru budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky na číslo účtu, ktoré kupujúci uviedol.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená predajcom až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predajcu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

9. V prípade reklamácie alebo odstúpenia treba vyplniť reklamačný formulár resp. kontaktovať na adresu:

VARIO TRADE s.r.o.
Námestie Š.M.Daxnera 5070
979 01 Rimavská Sobota

e-mail: varioshop@varioshop.sk

10. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20€.Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Od VarioSchopu som nakupoval prvý krát a zatiaľ mu nemám čo vytknúť. Termín dodania tovaru mi našťastie vyhovoval (mal som voľno), takže som nič nemusel riešiť…

Overený zákazník,

Všetko super

Overený zákazník,

Tovar nebol kompletný, zatiaľ pracujú na náprave. Komunikujú o stave reklamácie.

Overený zákazník,